Krajina srdce

Tisk

Podmínky

Zaměření: Regionální
Typ: kulturní
Obec: Mladá Vožice
Region: Krajina srdce

VÝPŮJČNÍ ŘÁD MOBILIÁŘE MAS KRAJINA SRDCE

Článek I.

Půjčitel a předmět výpůjčky

 

1.1. Tento výpůjční řád řeší podmínky půjčování mobiliáře pořízeného v rámci realizace projektu „Za poklady venkova“, který je spolufinancován prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR, Leader, realizace projektů spolupráce – opatření IV.2.1.

1.2. Vlastníkem a půjčitelem mobiliáře je:

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE

Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice

IČ: 26663503

1.3. Mobiliář určený k půjčování tvoří:

1 kus - velkoprostorový stan o rozměrech 6 x 12 m

5 kusů – prezentační dřevěné stánky

3 kusy – prezentační dřevěné stánky (pořízené v rámci projektu „Venkovská tržnice II.“)

3 kusy – pivní sety (set tvoří 1 skládací stůl a 2 skládací lavice)

1 kus – skákací hrad

1 kus – Prezentační stěna – tvar kříž

 

1.4. Mobiliář je uskladněn na adrese Žižkovo náměstí 82, 391 43 Mladá Vožice.

Článek II.
Obecné podmínky výpůjčky

2.1. Zapůjčení mobiliáře je možné pouze pro nekomerční účely na akce pořádané NNO a obcemi v regionu MAS Krajina srdce.

2.2. V rámci spolupráce při realizaci projektu „Za poklady venkova“ je možné půjčit mobiliář partnerské MAS. Partnerská MAS zajistí jeho půjčení třetí osobě na území své MAS dle svých výpůjčních podmínek.

2.3. Předmětem výpůjčky může být kompletní sestava mobiliáře nebo jednotlivé kusy mobiliáře.

2.4. Vlastní vypůjčení mobiliáře se realizuje na základě podepsané smlouvy o výpůjčce. Podpisu smlouvy může předcházet rezervace mobiliáře.

2.5. O výpůjčce mobiliáře bude sepsán předávací protokol s popisem předmětu zapůjčení, termínem a místem jeho vydání a vrácení. O vrácení mobiliáře bude sepsán druhý předávací protokol s popisem stavu vraceného mobiliáře. Ze strany půjčitele vyplňuje a podepisuje předávací protokoly pověřená osoba půjčitele (skladník).

2.6. Při zapůjčení mobiliáře je třeba, aby osoba pověřená vypůjčitelem předložila průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) osobě pověřené k vydání mobiliáře.

2.7. Půjčitel si vyhrazuje právo bez udání důvodu smlouvu o vypůjčení mobiliáře neuzavřít, a to zejména pokud se jedná o nedůvěryhodnou osobu.

2.8. Půjčitel nezodpovídá za škody způsobené vypůjčením mobiliáře a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku vypůjčitele, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním mobiliáře.

2.9. Půjčování nebo pronajímání vypůjčeného mobiliáře třetí osobě je přísně zakázáno.

Článek III.
Technické podmínky výpůjčky

3.1. Montáž i demontáž velkoprostorového stanu a montáž a demontáž kompletní sady prezentačních dřevěných stánků provádí osoby určené půjčitelem, za předem stanovených podmínek.  

3.2. Montáž i demontáž prezentačního dřevěného stánku či pivního setu půjčeného samostatně provádí vypůjčitel dle návodu.

3.3. Dopravu předmětu výpůjčky zajišťuje vypůjčitel, pokud se nedohodnou jinak.

Článek IV.
Finanční podmínky výpůjčky

4.1. Vypůjčitel uhradí náklady spojené s provozem mobiliáře vyčíslené v ceníku uvedeném v příloze.

4.2. Vypůjčitel uhradí osobní a cestovní náklady osobám vyškoleným a odpovědným za montáž a demontáž mobiliáře podle ceníku uvedeném v příloze.

4.3. Vypůjčitel uhradí dopravu předmětu výpůjčky, pokud ji zajistil půjčitel.

4.4. Všechny platby budou hrazeny v hotovosti do pokladny půjčitele nejpozději v den vypůjčení mobiliáře, nebo na bankovní účet půjčitele číslo 707538349/0800 na základě faktury vystavené půjčitelem, se splatností do 7 dnů od vystavení faktury.

4.5. Vypůjčitel není povinen platit provozní náklady, pokud pro vady věci, které nezpůsobil, nemohl předmět půjčky užívat. Může-li vypůjčitel užívat předmět půjčky pouze omezeně, má nárok na přiměřenou slevu z provozních nákladů.

 

4.6. Provozní náklady za zapůjčený mobiliář, který bude vrácen z jakýchkoliv důvodů dříve, než bude uvedeno ve smlouvě o výpůjčce, jsou nevratné, pokud se  půjčitel s vypůjčitelem písemně nedohodne jinak.

Článek V.
Povinnosti vypůjčitele

5.1. Vypůjčitel je povinen mobiliář používat v souladu jeho s technickými parametry a v souladu s rčením k použití. Na internetových stránkách půjčitele, www.maskrajinasrdce.cz, je ke stažení návod k montáži, podle kterého je vypůjčitel povinen postupovat při stavbě mobiliáře.

5.2. Vypůjčenou věc se vypůjčitel zavazuje užívat dle dobrých mravů a chránit ji před poškozením či ztrátou. Vypůjčitel přebírá plnou odpovědnost za zapůjčený mobiliář. Za poškození věci způsobené jejím neodborným užíváním odpovídá vypůjčitel ve smyslu všeobecných ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za škody.

5.3. Případné vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu mobiliáře je vypůjčitel povinen ihned po tomto zjištění oznámit půjčiteli telefonicky a písemnou formou (elektronicky) s popisem vzniklé závady a fotodokumentací poškození. Vzniklé závady či ztráty budou současně popsány v druhé části předávacího protokolu.

5.4. Jakékoli změny předmětu výpůjčky mimo běžné údržby a drobných oprav je vypůjčitel oprávněn provádět pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

5.5. Vypůjčitel je povinen odevzdat předmět výpůjčky v dohodnutém termínu, na předem sjednaném místě, jež bude uvedeno v předávacím protokolu, ve stavu, v jakém jej převzal. Stav věci bude popsán v předávacím protokolu.

5.6. Zpětné převzetí nepoškozeného mobiliáře v souladu se Smlouvou o výpůjčce potvrdí pracovník pověřený půjčitelem, v místě uskladnění, nebude-li dohodnuto jinak.

5.7. Technický stav půjčovaného mobiliáře je kontrolován odborným dozorem půjčitele při montáži i demontáži mobiliáře, nebo skladníkem při předání a převzetí. Případné závady, jež nebrání řádnému a bezpečnému užívání, budou uvedeny v předávacím protokolu.

5.8. Předmět výpůjčky musí být vrácen půjčiteli důkladně vyčištěný, vysušený a v provozuschopném stavu. Náklady s vyčištěním a úpravou věci nese vypůjčitel.

Článek VI.

Sankce

 

6.1. V případě poškození, zničení, odcizení či ztrátě předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli opravu nebo uhradit částku, která se bude rovnat ceně nového předmětu výpůjčky na základě vystavené faktury.

6.2. Pokud vypůjčitel poruší některou povinnost vyplývající z této smlouvy, je půjčitel oprávněn požadovaný mobiliář žadateli nezapůjčit, případně požadovat jeho okamžité vrácení.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 

7.1. Tento výpůjční řád schválil programový výbor MAS Krajina srdce.

7.2. Tento výpůjční řád je platný od 1.7.2012.

 

 

 

 

Příloha č. 1 výpůjčního řádu mobiliáře MAS Krajina srdce

Osobní a cestovní náklady vyškolené a odpovědné osoby za montáž mobiliáře:

Druh činnosti

Kalkulace

Montáž velkoprostorového stanu

3 hodiny x 4 osoby x 166,67,- Kč/hod  = 2.000,- Kč

Demontáž velkoprostorového stanu

3 hodiny x 4 osoby x 166,67,- Kč/hod  = 2.000,- Kč

Montáž 8 kusů prezentačních stánků

3 hodiny x 4 osoby x 166,67,- Kč/hod  = 2.000,- Kč

Demontáž 8 kusů prezentačních stánků

3 hodiny x 4 osoby x 166,67,- Kč/hod  = 2.000,- Kč

Cestovní náklady

podle platných předpisů

 

 

 

Příloha č. 2 výpůjčního řádu mobiliáře MAS Krajina srdce

Ceník nákladů spojených s provozem mobiliáře:

Mobiliář

Náklady za 1 modul (Kč)

Velkoprostorový stan

3000,-

Prezentační stánek

200,-

Pivní set

100,-

Skákací hrad

1500,-

Nádobí, indukční vařič, trouba

250,-

Prezentační stěna

700,-

 

 

Newsletter
Kalendář akcí