Novohradsko Doudlebsko

Tisk

Region trojího zisku

Zaměření: Regionální
Typ: dotace a granty
Obec: Borovany
Region: Novohradsko Doudlebsko

MAS finalizovala Strategii rozvoje regionu Sdružení Růže s názvem „Region trojího zisku“ . Už název strategie evokuje hlavní cíl a to, aby všechny podporované aktivity byly  plánovány a uskutečňovány s ohledem na trojí zisk (ekonomický, sociální a ekologický) pro tři základní subjekty komunitně vedeného místního rozvoje (žadatele, místní akční skupinu a dotčené cílové skupiny).  V podstatě je tímto principem vyjádřena vyváženost v rámci pilířů trvale udržitelného rozvoje.Blíže se se strategií můžete seznámit na http://mas.Sdruzeniruze.cz (dokument má tří základní části – analytickou, strategickou a implementační. Výčet podporovaných oblastí je přehledně uveden ve Strategické části)

Newsletter